TIETOSUOJASELOSTE

Jäsenrekisteristämme huolehtii Opetusalan Ammattijärjestö OAJ. Jäsenrekisterin tietosuojaseloste on luettavissa TÄÄLTÄ.


1. Rekisterinpitäjä


Rekisterinpitäjä: Tampereen opettajien ammattiyhdistys ry , y-tunnus 0155600-0

Osoite: Otavalankatu 9 A , 33100 Tampere

2. Yhteyshenkilö

Yhteyshenkilö: TOAY:n toimisto.
Osoite: Otavalankatu 9 A , 33100 Tampere

Sähköposti: toimisto(at)tampereenopettajat.fi, talous(at)tampereenopettajat.fi

Puhelin: 03-2237930


3. Rekisterin nimi ja tarkoitus


Rekisterissä käsitellään yhdistyksen järjestämiin tapahtumiin ilmoittautuneiden henkilöiden, yhdistykseltä tapahtumiin liittyviä palveluja hankkineiden henkilöiden sekä yhdistyksen tekemiin kyselyihin vastanneiden henkilöiden tietoja.


4. Henkilötietojen ja rekisterin käyttötarkoitus


Henkilötietoja voidaan käsitellä tapahtumien ja -palveluiden järjestämisessä, viestinnissä, markkinoinnissa, maksuliikenteen hoitamisessa, laskutuksessa sekä yhdistyksen sisäisessä tilastoinnissa ja toiminnan kehittämisessä.

5. Käsiteltävät henkilötiedot


Rekisteri voi sisältää seuraavia henkilötietoja käyttötarkoituksen mukaan: nimi, osoitetiedot, puhelinnumero, sähköpostiosoite, koulu, koulun osoite, varauksia koskevat tiedot (esim. erityisruokavaliotiedot, jäsennumero.)

Tietojen käsittely voi myös perustua muihin yhdistyksen lakisääteisiin oikeuksiin tai velvollisuuksiin (esim. kirjanpitolaki).6. Mistä henkilötiedot saadaan

Rekisteröidyiltä itseltään, rekisterinpitäjän hankkimina sekä kolmansilta osapuolilta.


7. Henkilötietojen suojaaminen ja tietoturva


Sähköisesti käsiteltävät henkilötiedot on suojattu ja tallennettu järjestelmään, johon on rajattu pääsy vain sellaisilla henkilöillä, jotka tarvitsevat kyseisiä tietoja
työtehtäviensä hoitamiseksi. Kyseisillä henkilöillä on käytössään
henkilökohtaiset käyttäjätunnukset ja salasanat.

Mahdollisessa manuaalisessa aineistossa (esim. osallistujaluettelot) henkilötietojen määrä minimoidaan ja aineistoa käsitellään huolellisesti.


Teknisten lomakkeiden täyttämisen, esim. Surveypal-palvelun käytön ja sähköisen viestinnän lokitietoja käsittelevät esim. verkkopalveluiden tai muiden tietojärjestelmien toimittajat, joilla on tehtäviensä perusteella niiden käyttämiseen asiallinen ja lainmukainen peruste. Lokitietoja voidaan käyttää mm. häiriöiden tai väärinkäytösten selvittämiseen, ja ne suojataan asianmukaisin keinoin.

Henkilötietoja yhdistyksen lukuun käsittelevillä henkilöillä on vaitiolovelvollisuus mm. tietosuojalain 35 §:n nojalla.


8. Henkilötietojen säännönmukaiset luovutukset ja siirrot


Henkilötietoja voidaan siirtää tai luovuttaa yhdistyksen yhteistyökumppaneille (esim. Opetusalan ammattijärjestö ry tapahtumaviestinnän tarpeisiin, tapahtumien sekä muiden yhdistyksen palveluiden toteuttamiseksi). Lisäksi tietoja voidaan joutua luovuttamaan lakisääteisen velvoitteen mukaisesti.


9. Henkilötietojen siirrot EU:n ulkopuolelle


Henkilötietoja ei siirretä EU:n ulkopuolelle.


10. Henkilötietojen säilytysaika


Henkilötietoja säilytetään rekisterissä ainoastaan niin kauan kuin niiden käsittely on välttämätöntä.

Osa rekisteritiedoista voidaan kuitenkin säilyttää lainsäädännön (esim. kirjanpitolaki) velvoitteiden mukaisesti, tai muutoin yhdistyksen oikeutetun edun perusteella.

11. Rekisteröidyn oikeudet

Tarkastusoikeus

Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa, käsitelläänkö yhdistyksessä hänen tietojaan, mitä häntä koskevia tietoja yhdistyksen henkilörekisteriin on tallennettu.

Jos rekisterissä on käsittelyn tarkoituksen kannalta virheellinen, tarpeeton, puutteellinen tai vanhentunut henkilötieto, tämä tieto voidaan oikaista, poistaa tai täydentää ilmoittamalla siitä yhdistykselle.


Poisto-oikeus


Rekisteröidyllä on oikeus vaatia poistamaan häntä koskevat henkilötietonsa.

Kaikkia tietoja ei kuitenkaan välttämättä poisteta pyydettäessä. Pyynnöt henkilötietojen poistamisesta käsitelläänja arvioidaan, onko tietojen poistaminen perusteltua. Jos tietojen säilytys on oikeutettua esim. lain nojalla, henkilötiedot voidaan säilyttää kyseistä tarkoitusta varten niin pitkään kuin on tarpeen.


Vastustamisoikeus ja suoramarkkinointikielto

Rekisteröidyllä on milloin tahansa oikeus perua antamansa suostumus tietojen käsittelyyn, vastustaa tietojensa käsittelyä tai kieltää käsittelemästä häntä koskevia tietoja suoramainontaa, etämyyntiä ja muuta suoramarkkinointia sekä markkina- ja mielipidetutkimusta varten.


12. Yhteydenotot


Rekisteröidyn oikeuksien käyttämistä koskevat pyynnöt, kysymykset tästä tietosuojaselosteesta ja muut yhteydenotot tulee tehdä kirjallisesti tämän selosteen alussa mainittuunrekisterinpitäjän osoitteeseen.